Zmeny vo výške stravného a základnej náhrady za km

AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO / 26. 8. 2022
0

Zmeny vo výške stravného a základnej náhrady za km jazdy na pracovnej ceste od 01.09.2022  

Dňa 6. augusta 2022 bolo v Zbierke zákonov publikované Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 282/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, nové, zvýšené sumy použijú od 1. septembra 2022. 

Od 1.9.2022 platí, že suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre: 

  • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,063 € (do 31.8.2022 sa používa 0,059 €), 
  • osobné cestné motorové vozidlá je 0,227 € (do 31.8.2022 sa používa 0,213 €). 

Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách (diéty) od 1.9.2022 

Od 1. septembra 2022 sú platnévyššie sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Sumy stravného pre časové pásma sú: 

  • 6,40 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 
  • 9,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 
  • 14,50 € pre časové pásmo nad 18 hodín. 

Výdavky na stravovanie podnikateľa od 1.9.2022 

Podnikatelia – fyzické osoby, daňovníci s príjmami z podnikania alebo s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), ktorí si uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, nemusia od 01.01.2022 preukazovať výšku stravného preukázateľným dokladom – do daňových výdavkov je možné za každý odpracovaný deň uznať sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného pre časové pásmo pracovnej cesty 5 až 12 hodín. Od 01. 09.2022 pôjde o sumu 3,52 € (do konca augusta je to 3,30 €). 

Zmena minimálnej výšky stravovacích poukážok (gastrolístkov) od 1.9.2022 

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Zákonník práce ustanovuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, ktorá musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Znamená to, že hodnotastravovacej poukážky od 1. 9. 2022 musí byť najmenej v sume 4,80 €. Do konca augusta je minimálna suma gastrolístka 4,50 €. 

Ak zamestnávateľ poskytuje gastrolístky alebo finančný príspevok na stravovanie, od 1. septembra 2022 je minimálna výška príspevku 2,64 € (do konca augusta ide o sumu 2,48 €) – minimálny príspevok zamestnávateľa je 55 %z hodnoty stravného . 

 

Sdílejte