Možnosti odpočtu daňovej straty 

AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO / 26. 9. 2022
0

Možnosti odpočtu daňovej straty  – umorovanie v roku 2022 

Daňovú stratu v roku 2022 môžu vykázať a umorovať: 

  • právnické osoby, 
  • fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, čiže príjmy zo živnosti a samostatnej zárobkovej činnosti), za predpokladu, že uplatňujú preukázateľné výdavky a vedú daňovú evidenciu alebo účtujú v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. 

Pravidlá pre odpočet daňovej straty sa zmenili s účinnosťou od roku 2020, odkedy platí, že daňovú stratu je možné odpočítať nerovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Daňovník si môže uplatniť tento odpočet daňovej straty najviac do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane), ak nejde o mikrodaňovníka. Nerovnomerné umorovanie straty znamená, že ak v jednom z piatich zdaňovacích období nevznikne nárok na odpočet straty kvôli nedostatočnej výške základu dane, o odpočet tejto straty daňovník neprichádza, ale celá neumorená suma daňovej straty sa prenáša do ďalšieho zdaňovacieho obdobia. 

Podľa týchto pravidiel je možné umoriť daňovú stratu vykázanú najskôr za zdaňovacie obdobie začínajúce od 1. januára 2020 a neskôr. Takto vykázaná daňová strata sa teda prvýkrát po novom umorovala pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2021 a pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie začínajúce od 1. januára 2022 bude platiť rovnaký princíp. 

Daňové straty vykázané za roky 2018 a 2019 je potrebné  odpočítať od základu dane starým spôsobom platným do 31. decembra 2019. 

Od základu dane (čiastkového základu dane) vykázaného v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2022 je možné odpočítať daňovú stratu vykázanú v zdaňovacích obdobiach rokov 2018 a 2019 vo výške jednej štvrtiny, a to rovnomerne. Ak daňovníkovi nevznikne nárok na odpočet tejto starej straty kvôli nedostatočnej výške základu dane, nárok sa mu neprenáša, ale zaniká. 

V daňovom priznaní za rok 2022 bude možné odpočítavať daňové straty z predchádzajúcich období nasledovne: 

  • 1/4 daňovej straty za rok 2018 (ide o poslednú štvrtinu), ak nebola uplatnená podľa Lex korona zákona zo základu dane 2019), 
  • 1/4 daňovej straty za rok 2019 (ide o tretiu štvrtinu), 
  • daňovú stratu za rok 2020 (podľa nových pravidiel), 
  • daňovú stratu za rok 2021 (podľa nových pravidiel). 

Sdílejte