Daňový bonusu na dieťa od 1. januára 2023

DAŇOVÉ PORADENSTVO / 28. 11. 2022
0

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikateľskej činnosti (podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), si môže uplatniť daňový bonus v súlade s § 33 ods. 1 ZDP v znení účinnom od 1. januára 2023, na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv jeho uplatnenie). 

 Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je  

  1. a) 50 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
  2. b) 100 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to posledný krát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku. 

Ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, daňovník nárok na daňový bonus nemá.  

Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 ZDP alebo do výšky ustanoveného percenta základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu takto: 

 

Počet vyživovaných detí                          Percentuálny limit polovice základu dane (čiastkového základu dane)  

1                                                                            20 %  

2                                                                           27 %  

3                                                                           34 %  

4                                                                          41 %  

5                                                                          48 %  

6 a viac                                                              55 %  

Sdílejte